Kallelse och information inför årsmöte

Kallelse till årsmöte för RSMH-Skåne

Plats: RSMH-Malmö, Celsiusgatan 31, vån 2, Malmö

Tid: Onsdag 16 maj 2018 kl 15.00

Bilagor finns hos din lokalförening:  Dagordning, Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse, Verksamhetsplan, Budget – Valberedningens förslag.

Varje  lokalförening har rätt att skicka ett ombud per påbörjat antal 10 medlemmar (enligt föreningens medlemsregister 2017-12-31).
En förening med 1-10 medlemmar kan skicka ett ombud, en med 11-20 medlemmar två ombud, en med 21-30 medlemmar tre ombud osv.

Personer som under 2017 suttit i RSMH-Skånes styrelse kan inte väljas till ombud.

Ombuden skall vara valda i demokratisk ordning och detta skall framgå av mötesprotokoll.

Endast ombuden har rösträtt på årsmötet. Övriga närvarande har enbart yttranderätt.

Till årsmötet kallas också RSMH-Skånes nuvarande styrelseledamöter, revisorer och anställda.

Ni lokalföreningar som ännu inte skickat in uppgifter om vilka ni valt till ombud, anmäl detta snarast till RSMH-Skåne,Box 2910, 212 09 Malmö (eller till maths.jesperson@rsmhskane.se).

Glöm inte heller att meddela hur många medlemmar ni hade i er lokalförening 31/12 2017.

Detta är viktigt dels för att kunna fast ställa antalet röstberättigade ombud, dels för vår statistik till Region Skåne.

Bifoga också en kopia av protokollet från ert årsmöte eller annat möte där ombuden blivit valda

RSMH-Skåne bjuder på förtäring, drycker, kaffe m.m.