RSMH Skåne kulturutskott

Kulturutskott

Ansökan postkodstiftelsen

– Projekt 1:

”Dolt Offentligt” – Vi som inte syns längre – Etnologiskt fotoprojekt med kvalitativa intervjuer.

RSMH SKÅNE, Org.nr: 845001-2383, Ideella föreningar, Registreringsår: 1984, Telefon 040181936

NOBELVÄGEN 21; Ort 214 29 Malmö, Län Skåne län

Önskat startdatum * 2024-05-01; Önskat slutdatum * 2026-04-30

Insamling av bildmaterialet och kvalitativa etnologiska djupintervjuer. Detta kommer att ske löpande efter kontakt med flera brukare.

Detta inkluderar bearbetning men inte slutproduktion förutom underlag för workshops och utställningar. Föreläsningar och informationsträffar vilka dokumenteras och paketeras för eventuellt påverkansarbete.

Utvecklat tydligt bildspråk, Rikligt brett och tydligt underlag från intervjuerna och bildmaterial Tydliga packet för föreningarna att arbeta med ur etnologiskt perspektiv, insamlade erfarenheter från berörda personer. Informanterna får berätta sin historia. Och få den dokumenterad.

Transkriberat och anonymiserade metadata, för utställningar, föreläsningar, informationsträffar workshops. Digital och fysisk digital lagring, modell för arbetet.

Starkare distriktsförening, tydligare gemensamt språk bättre förståelse för gemensamma nämnare.

Fotografisk utställning, fotografisk bok, informationsträffar/utställning.

Målsättningen är att väcka frågor och mana till eftertanke hos andra. Skapa styrka för demokratiskt påverkansarbete. För utsatta grupper genom etnologisk fotografering och kvalitativa intervjuer.

I Sverige finns det idag ett ökande antal personer som är brukare inom psykiatrin antingen direkt eller som kommer i kontakt med myndighetsutövning mot deras person och personer i deras närhet utifrån psykiska problem upplevda eller tillskrivna av externa aktörer som myndigheter.

Påverkan på individens livssituation och deras närstående kan ofta vara mycket påtaglig och långtgående. Här vill vi visa på hur djupt detta kan ta och ställa frågan om det verkligen är rätt att det allmänna tar sig denna frihet att gripa in.

Vi vill med detta också lyfta frågan hur ser utövarna av maktmedlen på sin roll i det hela, anser man sig ha en moralisk rättighet, omtanke eller är det ett jobb där man lyder order.

Det i huvudsak inramade globala målet 16:

”Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.” -https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/agenda-2030-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen/

Men även följande:

Mål 3 Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål

Mål 4 Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten.

Mål 10 Leave No One Behind